olivetti-skrivmaskin

Typewriter, ”Olivetti”

Typewriter Olivetti, Italy.
1960s, Lettera 22.

Price: 1200sek